Tolfte Stockholm China Forum 2013

28-29 juni 2013
Grand Hotel Saltsjöbaden

Vad förväntas av det nya kinesiska ledarskapet under Xi Jinping? Vilka förändringar finns i den kinesiska utrikespolitiken och vad betyder de för Europa och USA? Finns det risk för ytterligare försämringar av relationerna mellan Kina och Japan eller förmår parterna bevara det klimat i regionen som under de senaste varit så gynnsamt för båda ländernas ekonomiska utveckling? Kan Östasien förbli världens främsta ekonomiska tillväxtmotor, eller står också Kinas ekonomi inför växande svårigheter? Kan USA, Europa och Kina gemensamt förhindra en utveckling mot växande protektionism? Kan de tillsammans ta ett större ansvar för kritiska frågor på den globala dagordningen? Håller cybersäkerhet på att bli en allt allvarligare säkerhetspolitisk fråga, och vad händer med internetfriheten?
Dessa och andra frågor ska diskuteras då Stockholm China Forum möts igen – ett forum för en återkommande transatlantiska dialog om och med Kina.

Liksom tidigare deltar en rad företrädare för Obama-administrationen, europeiska utrikesministerier och EU, och forskare vid ledande tankesmedjor och universitet i USA, Europa och Kina. Bland de säkerhetspolitiska experterna märks Princetonprofessorn Aron Friedberg, franska Asiencentrets Francois Godement och Shi Yinhong från Pekings Renminuniversitet. Också denna gång kommer Minxin Pei, den kanske oftast citerade bedömaren av utvecklingen i Kina, att finnas på plats. På mediesidan märks Financial Times Philip Stephens och New York Times diplomatiska Pekingkorrespondent Jane Perlez. Näringslivet representeras av bl.a. tysken Joerg Wuttke, baserad i Peking sedan mer än tjugo år, chef för BASF och nyckelperson för den europeiska handelskammaren i Kina. Utrikesminister Carl Bildt deltar också denna gång. Bland övriga svenska deltagare märks ekonomen Klas Eklund.

Stockholm China Forum tillkom 2006 i dialog mellan den amerikanska stiftelsen The German Marshall of the US (GMF), Utrikesdepartementet, forskningsstiftelsen STINT (3 år) och Riksbankens Jubileumsfond (5 år). Det förestående tolfte mötet finansieras av GMF och Utrikesdepartementet. Det elfte mötet hölls i Peking i december 2012, samtliga tidigare möten i Stockholm.

E-cigaretter blir alltmer kontroversiella

Redan i fjol så beslutade Läkemedelsverket att ett 30-tal e-cigarett-märken skulle avkrävas ett godkännande som läkemedel innan deras produkter kan marknadsföras och säljas. Sedan slog Förvaltningsrätten fast att Läkemedelverkets beslut var helt korrekt. Nu har dock det skånska företaget överklagat domen i Kammarrätten vilket gör att de kan fortsätta få sälja sina produkter under tiden.

Marknaden för e-cigaretter ser dock inte lika ljus ut som den gjorde för bara något år sedan (då de figurerade i alla medier och Facebooks medgrundare köpte aktier i ett e-cigarettbolag för flera miljarder etc) då de lanserades som en revolutionerande produkt i kampen mot vanligt cigarettrökande.

Flera länder har redan förbjudit produkterna och WHO vill se en mycket hårdare reglering från bland annat EU (som hittills låtit varje enskilt medlemsland besluta själv). Den svenska regeringen har dessutom tillsatt en utredning huruvida produkterna ska klassas som tobak eller läkemedel som kommer vara klar under första eller andra kvartalet 2016.

Läs om faror och fördelar med e-cigaretter.

I dagarna publiceras dessutom en ny undersökning från Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City” som visar att cancerpatienter som röker e-cigaretter har lika svårt att sluta som de som röker vanliga cigaretter. Dessutom är nikotinberoendet större hos de som röker e-cigaretter.

Samtidigt måste man ju undra vem som sponsrar denna undersökning. Det är ju trots allt inte nikotinet i sig som orsakar cancer. Motståndet mot denna nya, relativt harmlösa produkt framstår som alltmer bisarr och man kan inte bli annat än lite konspiratorisk.

E-cigaretter verkar gå ungefär samma osäkra, och utdragna öde till mötes som elbilar (den första elbilen byggdes redan på 1800-talet!). Alla vet att det är en nyttigare, renare produkt, men det är penningstarka krafter i bakgrunden som vill annat.

Att hävda att man bör förbjuda e-cigaretter för att de uppmuntrar till ett beroende, eller eventuellt försvårar det för nikotinbrukare att sluta med nikotin är ett ganska ihåligt argument när man tar i beaktande att cigaretter, det vill säga gammeldags cigaretter med tjära och ett hundratal andra cancerframkallande ämnen, dödade fler människor under 1900-talet än såväl första som andra världskriget tillsammans!

Diskussioner kring stundentflakens varande

Det här med att åka på studentflak kommer kanske inte vara en självklarhet så länge till. Det blir allt hårdare restriktioner i Stockholmsområdet och nu även en politisk fråga som väcker känslor. De flesta ser fram emot att åka på flaket tillsammans med sina klasskamrater och det har faktiskt blivit en tradition. Man dekorerar flaket med björkris, ballonger och girlander. Det är idag väldigt viktigt att välja en förmedlare av studentflak som följer aktuella regler så studentflaksfirandet blir så roligt och långvarigt som möjligt. Kanske har klassen skrivit på ett större tygstycke som man hänger upp på lastbilens sida. Det är många traditioner kring studenten. Släktingar och vänner reser ofta från långt håll för att besöka och gratulera. För den som tar studenten är det en stor händelse. Man lägger flera år av studier bakom sig och öppnar upp för nya möjligheter.

Början på något nytt

Studenten är slutet på en epok och början på en ny. Det är nu som man börjar fundera på att flytta hemifrån och kanske börja studera på annat håll. Kanske vill man resa lite och tar ett uppehåll innan man studerar vidare eller så vill man börja arbeta direkt. Studentdagen är ett minne för livet och därför är det många som planerar den i väldigt lång tid innan. Det ska inhandlas mat och dekoreras. Beställas studentflak att åka på och en rad andra aktiviteter som ska ske under dagen. Musiken är också en viktig del för stämningen. Musik är faktiskt en konstform som blivit så pass vanlig och varierande att den ny också ofta innehåller någon form av budskap. Man känner igen sig och skapar minnen till låtar man hör. Musiken är en kultur som i flera religioner går i arv. Under studenten skriver man ofta egna låttexter som passar in på sin klass. Kanske skapar man en mixad spellista till flaket eller så hyr man in en DJ som spelar.

Studentflak kan bli förbjudet

När studentflaken framförs sätter det ofta stopp för mycket av den övriga trafiken i staden. För att andra ska kunna ta sig fram har man nu förbjudit student trafik på flera platser i Stockholm. Flaken orsakar svårigheter får brandkår och andra utryckningsfordon som måste kunna ta sig fram. Det är nu tredje året i rad som detta förbud existerar och troligtvis inte det sista. Stockholms Stad gick inför flaksäsongen 2014 ut med en guide om vart studentflak är förbjudet för att underlätta för alla firande och även medtrafikanter. Tillfälliga vägskyltar har placerats ut och förbudet gäller under hela säsongen för studentfirandet. Polisen övervakar att beslutet följs och gator som förbudet gäller på är exempelvis, Sergels torg, Sveavägen, Hamngatan, Kungsgatan och Klarabergsgatan. För att hålla sig uppdaterad innan man ger sig ut på studentdagen rekommenderas att man kikar in på guiden för att se vilka gator som man ska undvika just i år.

En modern syn på entreprenörskap

Den historiska tillbakablicken kännetecknas främst av nationalekonomins och beteendevetenskapens syn på entreprenören som en ekonomisk aktör. I viss mån finns det också sociologiska inslag i min beskrivning. Idag kännetecknas forskningen inom entreprenörskap och småföretagande av tvärvetenskaplighet och är multidisciplinärt i sin karaktär. Det finns inslag av allt från nationalekonomi till psykologi och socialantropologi inom forskningen. Forskningen kännetecknas också av en oenighet kring en gemensam definition av begreppet. Inom den akademiska världen har debatten pågått under en lång tid, och det råder fortfarande stor oenighet om begreppets innebörd.

En viss konsensus har emellertid uppnåtts och det råder enligt Gibb en närmast universell enighet om att entreprenörskap innefattar det sätt med vilket individer och organisationer skapar och implementerar nya idéer och sätt att göra saker på, samt agerar proaktivt på omgivningsförändringar som involverar olika grader av osäkerhet och komplexitet.

Den bild som börjar träda fram idag är framförallt att forskningen i mindre grad fokuserar på entreprenören och mer på entreprenörskapet. Bilden av entreprenören som den ensamme hjälten på marknaden ersätts av entreprenörskap som ett socialt fenomen.

Ett annat sätt att se den framträdande sociala dimensionen av entreprenörskap är att se det ur det individuella perspektivet. På såväl global som social och organisatorisk nivå finns det en mängd tendenser som skapar ökade möjligheter, men också en mer komplex och osäker tillvaro för oss alla. Den sociala dimensionen av entreprenörskap kan sägas springa ur den osäkerhet vår tillvaro idag skapar för den enskilda individen. Vi behöver alla bli mer entreprenöriella i vårt agerande för att klara av ett alltmer komplext arbetsliv och social tillvaro. Behovet av samarbete, kollektivt och socialt entreprenörskap uppstår som en konsekvens av dessa faktorer. Detta är inte bara förbehållet individen, gruppen och organisationen utan gäller även för småföretag, mellanstora och storföretag, vilket inte minst ”fusioneringsvågen”, strategiska allianser och andra former av samarbete är ett uttryck för.

Den sociala dimensionen av entreprenörskap gäller inte enbart i arbetslivet och på den ekonomiska arenan. Även om redan Schumpeter diskuterade olika former av entreprenörskap som exempelvis politiskt entreprenörskap har det idag blivit allt vanligare att diskutera detta fenomen som något som praktiseras på andra arenor än marknaden. Exempel på andra former av entreprenörskap är samhällsentreprenören som kännetecknar en person som verkar för näringslivets utveckling i en specifik kommun, region eller liknande utan något eget vinstintresse i företagen. Ett sådant entreprenörskap kan inte praktiseras i ett socialt vakuum. Det kräver snarare ett samarbete mellan många olika parter med varierande motiv. En annan bild av entreprenörskap är kulturellt entreprenörskap vars primära syfte är att skapa och förmedla estetiska budskap via olika kulturella projekt

Läs mer entreprenörskap och ekonomi och organisationsteori här.

Ytterligare en annan form av entreprenörskap är det politiska entreprenörskapet som kännetecknas av en marknadsföring av politiska budskap liksom en produkt på varumarknaden.  Även om politiska, kulturella eller samhällsentreprenörer oftast representeras av en eller ett fåtal personer så kännetecknas entreprenörskapet av en vilja att realisera en idé. För att kunna åstadkomma detta krävs samarbete och delaktighet från andra än den enskilda entreprenören. Detta blir allt nödvändigare i ett alltmer föränderligt samhälle, oavsett vilken arena entreprenörskapet praktiseras på.

Forskning visar på en trend mot att ”teamentreprenörskap” blir allt vanligare; entreprenörer i egenskap av egenföretagare söker idag samarbete i en allt högre grad än vad som var fallet för endast ett decennium sedan. Entreprenörerna har insett att man inte kan förfoga över all kunskap själv, istället knyter man upp resurser genom att bygga nätverk och söka samarbete i olika projekt.

Utifrån detta resonemang skulle en lämplig sammanfattning och definition av entreprenörskap kunna vara den som Gibb formulerat:
”Behaviours, skills and attributes applied individually and/or collectively to help organisations of all kinds, to create, cope with and enjoy change and innovation involving higher levels of uncertainty and complexity as a means of achieving personal fulfilment”.

Skapat för hand med känsla

Ett genuint hantverk är inte längre lika lätt att få tag på som för ett antal år sedan. Idag tillverkas många produkter på löpande band och själva hantverket finns inte längre kvar i samma utsträckning. När det gäller träslag och produkter i trä är det ändå populärt med material och träslag med känsla. Genom att skapa produkterna på ett mer traditionellt sätt kan man ta tillvara på alla av träets egenskaper och anpassa dem individuellt efter produkten som ska tas fram. På så sätt skapas en tidlös och hållbar design. Med hjälp av finsnickeri kan man dag både nytillverka och renovera äldre dörrar, inredningar, trappor och liknande. Att reparera på ett naturligt sätt gör att det nya träet smälter samman med det befintliga så att själva lagningen inte syns. Länge har ek varit ett av de populäraste träslagen och detta är också väldigt hållbart samtidigt som det ger en exklusiv känsla till rummet. Att kunna specialbeställa varor och tjänster ligger i tiden då många önskar en mer unik inredning till sitt hem, hotell eller kontor. Personer som sitter med denna genuina erfarenheten och kunskapen om träets förmåga blir därmed allt mer eftertraktade på marknaden. För den som är nyfiken på vilka produkter och tjänster som ryms inom finsnickeriets ramar finns mer information att tillgå på http://lundasnickerier.se/.

Färdiga lösningar eller besök på plats
Valmöjligheterna är idag stora. Vare sig du har en färdig ritning eller vill ha förslag så finns det hjälp att få. För många är det mycket värt att en erfaren snickare kommer ut och tittar på plats. På så sätt kan man få hjälp med allt från design till konstruktion och mått. Att ha en stor valfrihet ökar möjligheterna till att skapa unika objekt som håller i längden.

Carl Bildt och Karin Enström deltar på EU:s utrikesministermöte

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Syrien, Libanon samt Egypten. Den svenska regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Syrien. Givet den allt svårare humanitära situationen betonar regeringen vikten av fortsatt humanitärt bistånd. Det senare gäller även för Libanon, som riskerar att drabbas av destabiliserande faktorer på grund av konflikten i Syrien. Regeringen betonar vikten av att värna landets suveränitet, territoriella integritet samt politiska och ekonomiska stabilitet.

Situationen i Egypten kommer också att diskuteras. Regeringen välkomnar olika EU-representanters ansträngningar för att försöka överbrygga motsättningarna mellan regering och opposition i landet. Det är mycket viktigt att EU fortsätter stödja processen för att åstadkomma en politisk och ekonomisk stabilitet i landet.

Försvarsministrarna kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens så kallade Defence Task Force. Den har till uppgift att driva försvarsindustri och marknadsfrågor vidare inom kommissionen. Flera direktorat är involverade i arbetet, som leds av generaldirektoraten för näringsliv respektive inre marknaden och tjänster.

Ärendet utgör en viktig del inför Europeiska rådets möte i december i år då stats- och regeringscheferna kommer att ha en övergripande diskussion om försvarsfrågor inom EU. Den svenska regeringen förespråkar en öppen försvarsmaterielmarknad inom Europa, samt att regler är så enkla och likartade som möjligt för såväl försvarsindustrin som företag.

Karin Enström till Karlskrona

Medier är välkomna att delta enligt nedan.
Tid: Kl. 10.00. håller Karin Enström anförande på seminariet. Karin Enström är tillgänglig för media efter anförandet, ca kl. 10.25.
Plats: Blekinge Tekniska Högskola.