| Prenumerera på RSS

Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

3 april 2013 | Inga kommentarer | Postat i Arbetsmarknadspolitik, EU, Stat

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Tillväxtverket har använt de möjligheter som finns att förenkla strukturfondsprojektens administration. Granskningen visar enligt Riksrevisionen att regeringen och myndigheterna inte har åstadkommit tillräckligt inom det nationella handlingsutrymmet för att underlätta denna administration.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att undersöka möjligheterna att förenkla administrationen av medfinansieringen i socialfondsprojekten och att styra och följa upp myndigheternas arbete med EU:s förenklingsåtgärder. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket rekommenderas att genomföra och tillämpa de förenklingsåtgärder som är relevanta för strukturfondsprogrammen.

Regeringen bedömer att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i förberedelserna för strukturfonderna under programperioden 2014-2020. Förberedelsearbetet ligger enligt regeringens mening redan i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen kommer att hantera frågan om medfinansiering i samband med utarbetande av förslag till ett nationellt socialfondsprogram för nästa programperiod.

Regeringen uppdrog den 31 januari 2013 åt Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket att bland annat redovisa åtgärder för förenkling av projektens administration för perioden 2014-2020. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket initierade 2012 även själva ett utvecklingsarbete för förenkling. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Etiketter: ,

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

I propositionen föreslås en ny lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Den föreslagna lagen, som är en ramlag, innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40 av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag, ITS-direktivet, genomförs i svensk rätt. Den nya lagen ska tillämpas vid transporter på väg.

Lagen ska gälla för informations- och kommunikationsteknik och tillhandahållande av tjänster med sådan teknik som syftar till att fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen. Det är fråga om teknik och tjänster som avser:
- användning av väg-, vägtrafik- och resedata,
- trafikledning och hantering av godstransporter,
- stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och
- samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Etiketter: ,

Begreppet beskattningsbar person

26 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i EU, Finanspolitik

I propositionen föreslås en teknisk anpassning till EU:s momsdirektiv för att förenkla tillämpningen av momslagen. Det nuvarande begreppet ”yrkesmässig verksamhet” i momslagen har en koppling till vad som enligt inkomstskattelagen utgör näringsverksamhet. I momsdirektivet används i stället begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. EU-kommissionen anser att den svenska momslagen inte är förenlig med momsdirektivet när det gäller dessa begrepp.

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av momsreglerna föreslår regeringen att momsdirektivets begrepp ska föras in i momslagen. Begreppen ”yrkesmässig verksamhet”, ”företagare”, ”näringsidkare” och, i vissa fall, ”skattskyldig” slopas därför. Förslaget innebär en formell justering av momslagen. I de allra flesta fall blir beskattningsresultatet detsamma.

Förslaget påverkar inte behandlingen av ideella föreningar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Etiketter: ,

Bildt besöker Grekland

25 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i EU, Utrikespolitik

Utrikesminister Carl Bildt besöker den 26-27 mars Greklands huvudstad Athen.

Bildt kommer bland annat att träffa landets president Karolos Papoulias, premiärminister Antonis Samaras och utrikesminister Dimitris Avramopoulos.

- Det är i denna region som vårt Europa möter den Levant och den Mellanöstern där utmaningarna hela tiden ökar. I fokus för besöket i Grekland står därför frågor om säkerhet och stabilitet i hela denna för oss alla så viktiga region, även om den finansiellt dramatiska situationen i området säkert också kommer att diskuteras under besöket, säger Bildt.

Grekland är ordförandeland i EU första halvåret 2014.

Etiketter: ,

Birgitta Ohlsson till Paris och fransk/polsk HBT-konferens

25 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i EU, Sociala frågor

Tisdagen den 26 mars talar EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson vid konferensen ”Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Europe”. Konferensen äger rum i Paris och arrangeras av de franska och polska regeringarna i samarbete med EU-kommissionen.

Vid besöket i Paris kommer EU-ministern även att träffa företrädare för den franska regeringen.

Etiketter: ,

Nu lanseras frihandelsförhandlingar mellan EU och Japan

EU och Japan har idag beslutat att inleda parallella förhandlingar om frihandelsavtal och politiskt samarbetsavtal.

Avtalen kommer att ha stort ekonomiskt och politiskt värde. Enligt beräkningar som har gjorts av Kommissionen 2012 skulle EU med ett frihandelsavtal optimalt kunna öka sin export till Japan med 25 miljarder EUR och sin BNP med 43 miljarder EUR. Japan är EU:s näst största handelspartner i Asien efter Kina. Tillsammans utgör parternas ekonomier en tredjedel av världens BNP. Redan nu är handelsförbindelserna mellan EU och Japan goda men det finns utrymme för förbättringar. Inte minst vad gäller icke-tariffära handelshinder.

- EU:s prioritet i samtalen med Japan kommer att vara hur vi kan hantera icke-tariffära handelshinder. Till exempel hinder för export av personbilar, telekomutrustning och livsmedel till Japan. En annan prioritet är att möjliggöra så att europeiska företag får tillgång till Japans offentliga upphandlingsmarknad, säger handelsminister Ewa Björling.

Under de senaste tre åren har svensk export till Japan ökat med knappt 11 procent per år. Exporten till Japan består bland annat av verkstadsprodukter (telekomutrustning, personbilar), trävaror och läkemedel. År 2012 uppgick exporten till ca 17 miljarder kronor. Svensk import från Japan består bland annat av maskiner och apparater, personbilar och kemiska varor. År 2012 uppgick exporten till ca 15 miljarder kronor.

Det toppmöte mellan EU och Japan som skulle ha ägt rum idag den 25 mars i Tokyo har till följd av den finansiella krisen i Cypern skjutits upp. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herbert Van Rompuy har istället i telefonsamtal med Japans premiärminister Shinzo Abe enats om att inleda förhandlingar om de båda avtalen. Toppmötet kommer att äga rum så snart som möjligt. Handelskommissionär De Gucht besökte Tokyo enligt plan.

Etiketter: ,

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter

I denna proposition föreslås ändringar i miljöbalkens bestämmelser om straff (29 kap.) med anledning av en ny EU-förordning om kosmetiska produkter.

Propositionen innehåller även en bedömning om vilka sekretessbestämmelser som är tillämpbara vid underrättelser om allvarliga oönskade effekter samt hur förbuden mot otillåtna djurförsök avseende kosmetiska produkter ska regleras straffrättsligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Etiketter: ,

Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

I propositionen föreslås att straffansvar införs för överträdelser av förordningens förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan vid handel med grossistenergiprodukter samt mot åsidosättande av rapporteringsskyldighet. Dessutom föreslås ett meddelandeförbud för den som rapporterat om misstänkta överträdelser av förbuden till den nationella tillsynsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen. Överträdelser av meddelandeförbudet föreslås vara förenade med straffansvar.

Lagförslaget innehåller vidare bestämmelser om den nationella tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter samt regler om avgifter för att bekosta tillsynsmyndighetens uppgifter enligt lagen. Därutöver finns ett förslag till följdändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2013.

Propositionen i sin helhet

Etiketter: ,

Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om bemyndigande för regeringen att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn samt en ny förordning med regler marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor föreslås upphävas. Den nya förordningen ska komplettera EU-rättsliga regler om marknadskontroll i förordningen (EG) nr 765/2008. Till den nya förordningen föreslås också flyttas regler från förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter samt förordningen (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor. Den förstnämnda förordningen rörande kontaktpunkt och informationsförfaranden innehåller regler som kompletterar förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande på varuområdet medan den sistnämnda kompletterar förordningen (EG) nr 2679/98 om information om hinder för varors fria rörlighet på den inre marknaden.

Förslaget till en lag om bemyndigande för regeringen att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn ger regeringen möjlighet att låta föreskrifterna i den föreslagna förordningen, i relevanta delar, också gälla för den del av kommunernas verksamhet som avser sådan marknadskontroll och annan tillsyn. De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Promemorian i sin helhet

Etiketter:

Försvarsutskottet kritiskt till EU-förslag om nät- och informationssäkerhet

21 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i EU, IT och internet

EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande. Den typen av åtgärder som kommissionen föreslår bör vara varje EU-lands eget ansvar, anser ett enigt försvarsutskott. Utskottet menar att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Enligt förslaget ska EU-länderna bland annat inrätta nationella myndigheter för nät- och informationssäkerhet som ska samarbeta med varandra genom ett nätverk. Länderna ska också inrätta incidenthanteringsorganisationer och anta nationella strategier och samarbetsplaner. Företag och myndigheter inom de kritiska sektorerna ska vidta åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och rapportera allvarliga incidenter till de nationella myndigheterna.

Regeringen ser inga skäl till regler på EU-nivå
Regeringen har lämnat sin syn på förslaget i en faktapromemoria. Regeringen anser att flera av kommissionens förslag kan bidra till att öka nät- och informationssäkerheten inom EU, men att det inte finns någonting som motiverar varför detta måste regleras på EU-nivå. Regeringen konstaterar bland annat att förtroende är en grundförutsättning för samarbete och informationsdelning. Det bästa sättet att uppnå detta är inte lagstiftning utan koordinering, utbildning och utbyte av goda exempel.

Samverkan mer effektivt än lagstiftning, anser utskottet
Försvarsutskottet gör samma bedömning som regeringen. Kommissionens förslag är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Utskottet anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning, utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete. Ett effektivt arbete inom nät- och informationssäkerhet kräver dessutom ofta ett snabbt lokalt agerande, snarare än ett samordnat agerande på EU-nivå.

Utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Etiketter: ,