| Prenumerera på RSS

Beslut om tillåtlighet för utbyggnad av Västkustbanan

21 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i Kommunikationer

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att tillåta utbyggnaden på Västkustbanan på delen Varberg-Hamra inom Varbergs kommun. Regeringen tillåter därmed Trafikverkets begäran om tillåtlighet för projektet enligt 17 kap. miljöbalken.

Utbyggnaden innebär att järnvägen byggs ut från enkelspår till dubbelspår på ca 8 km varav ca 3 km kommer att byggas i en tunnel under Varbergs centrum. Syftet med utbyggnaden är att förbättra kapaciteten på Västkustbanan och att kunna erbjuda en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik på längre sikt. I projektet ingår också att bygga en ny station för persontrafik med resecentrum intill och en ny godsbangård vid Getterön. Det är nu Trafikverkets uppgift att ta fram och fastställa en järnvägsplan som anger den närmare utformningen.

Etiketter: , ,

Regeringen stoppar ansökan om EU-medel

norbotniabanan-nej

Vid regeringens sammanträde på torsdagen, dit Norrbotniabanan AB lämnat in in en ansökan om medel ur budgeten för TEN-T (Trans European Networks-Transport) för planering av Norrbotniabanans första del, beslöt regeringen att inte ställa sig bakom ansökan som därmed inte kan skickas in till EU.

Vi känner stor frustration över att regeringen än en gång säger nej till en möjlighet att ordna finansiering för planeringen av Norrbotniabanans tio första kilometrar, säger Gusten Granström, VD på Norrbotniabanan AB.

Norrbotniabanan AB som tittar på flera finansieringsmöjligheter för genomförandet av järnvägsbygget har än en gång prövat att få regeringens stöd för att söka EU-medel för planeringsarbetet. På samma sätt som förra året handlar det om NBB tio första kilometrar.

Men regeringen säger nej, igen. Motivering till regeringens avslag är projektet inte finns med i den nuvarande åtgärdsplanen fram till 2021 och att man är rädd att föregå det arbete som pågår med nästa åtgärdsplan som sträcker sig fram till 2025. Enligt uppgift tycker man att projektet är intressant både lokalt och regionalt och i förlängningen som en färdig Norrbotniabana.

Regeringen har efterlyst medfinansiering, men tar inte tillfället i akt, säger Gusten Granström. Det här hade varit en chans att komma igång med planeringen av banans första kilometerar utan att regeringen hade behövt lägga ut några pengar alls, säger Granström.

Nu förväntar vi oss att bansträckning tas med i den kommande åtgärdsplaneringen, fortsätter Granström. Visserligen är vi inte nöjda med Kapacitetsutredningen eftersom Trafikverkets modeller inte klarar av att spegla de rådande förhållandena för stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Boden med branta stigningar, snäva kurvor, avsaknaden av realistiska omledningsmöjligheter och att banan periodvis enkelriktas när de långa tunga tågen skall passera, säger Granström.

Norrbotniabanans företrädare har pekat på flera brister i Kapacitetsutredningen bl.a. att Trafikverkets prognos på ökat godstransportarbete på sträckan Boden-Vännäs bara skulle öka med en procent mellan åren 2006 och 2050 på grund av en förväntad stagnerad stålproduktion. Detta har Trafikverket, efter protester, fått räkna om med hänvisning till bland annat den gruvboom som pågår i norr. De nya beräkningarna landar på en volymökning mellan 20–36 procent, vilket pekar på den akuta kapacitetsbristen på stambanan genom övre Norrland som inte ens klarar en 5 procentig ökning av godset.

Kapacitetsutredningen är ett verktyg för framtidsplaneringen, säger Gusten Granström, men om regeringen inte tar hänsyn till de brister som finns i kapacitetsutredningen har man inte heller något bra underlag för den framtida planeringen och man riskerar att missa en maximal tillväxt i norr som ger mervärden till hela Sverige.

Nu väntar ett möte med statssekreteraren Ingela Bendrot som kommunerna längs NBBs sträckning begärt.

Det handlar om att inte lägga sig platt utan att fortsätta diskussionerna och lyfta kapacitetsbristen, tala om behovet av att klara kompetensförsörjningen och givetvis att klara konkurrenskraften för ett hållbart näringsliv, avslutar Gusten Granström.

Etiketter: ,

Riksdagen vill att regeringen utreder järnvägssystemets organisation

18 december 2012 | Inga kommentarer | Postat i Riksdagsbeslut, Transporter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014–2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. I satsningen ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg–Borås. Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm ingår också.

Riksdagen beslutade om fyra tillkännagivanden som rör transportinfrastruktur. Riksdagen konstaterar att det svenska järnvägssystemet i alla delar inte lever upp till kraven på hög kvalitet och punktlighet. Man anser att det kan finnas anledning att se över uppdelningen och konkurrensutsättningen av järnvägssystemet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att grundligt utreda järnvägssystemets organisation och överväga hur järnvägssystemet bör organiseras på bästa sätt för att möta framtidens krav.

Riksdagen beslutade också om ett tillkännagivande om att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden. Regeringen har aviserat att man vill höja banavgifterna successivt för att finansiera driften och underhållet av järnvägsinfrastrukturen. Ytterligare ett tillkännagivande handlar om att regeringen bör utarbeta tydliga principer för sin medfinansieringspolitik, det vill säga medfinansiering till statlig infrastruktur från till exempel kommuner och företag. Riksdagen beslutade dessutom om ett tillkännagivande som gäller gruvnäringens transportbehov och en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Trafikutskottet har granskat tre skrivelser om transportinfrastruktur som regeringen har lämnat utifrån granskningar som Riksrevisionen gjort och en skrivelse om utförande av drift och underhåll. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att i den kommande åtgärdsplaneringen prioritera satsningar för att främja gruvnäringens transportbehov och utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Tillkännagivande om att tydliga principer bör utarbetas avseende medfinansiering för att komma till rätta med de brister som Riksrevisionens granskningar har påvisat när det gäller regeringens medfinansieringspolitik. Tillkännagivande om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats. Tillkännagivande om att en utredning bör genomföras om järnvägssystemets organisation för att utvärdera de förändringar som skett inom järnvägsområdet och överväga hur järnvägssystemet på bästa sätt bör organiseras för att möta framtidens behov av ett effektivt och hållbart transportsystem. Bifall till motioner från 2011/12:T2 yrk. 2 och T13. Bifall till motioner från 2012/13:T3, T4 yrk. 1, T5 yrk. 1, T6 yrk. 3 och 5, T7 yrk. 6, yrk. 10 och 14 båda i denna del, T8 yrk. 8 och 15 i denna del, T11 yrk. 23 och 25 i denna del, T291 i denna del, T308, T407 yrk. 1 i denna del och T507 yrk. 4. Delvis bifall på 2011/12:T12 yrk. 1. Avslag på övriga motioner. Alla skrivelser läggs till handlingarna.

Läs mer

Etiketter:

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 44,6 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2013. Vägområdet får cirka 1 miljard kronor extra för 2013 och järnvägen cirka en halv miljard kronor extra. Det ska förstärka satsningen på drift och underhåll och är även tänkt för utbyggnaden av gruvrelaterad infrastruktur, främst i Norrbotten. Trängselskatten i Göteborg blir också ett särskilt anslag i budgeten som får användas till finansiering av investeringar i kollektivtrafiken, vägar och järnvägar i Göteborg.

Riksdagen godkände också regeringens förslag till ändring av hänsynsmålet för transportpolitiken. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Trafikutskottet har följt upp regeringens redovisning av resultat för utgiftsområde 22 i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar att regeringen behöver fortsätta att utveckla resultatredovisningen, så att riksdagen har tillräckligt bra underlag för att bedöma resultaten i förhållande till uppsatta mål. Utskottet är också positivt till regeringens arbete med att utveckla resultatindikatorer. Riksdagen godkände vad utskottet anfört om utskottets uppföljning av resultatredovisningen.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Läs mer

Etiketter: , ,

Regeringen får kritik för inställda tåg

12 december 2012 | Inga kommentarer | Postat i Regeringen, Transporter

På tisdagen lät SJ meddela att man tvingas ställa in 191 avgångar mellan 12 och 19 december för att ha en chans att klara av trafiken under julhelgen. Anledningen är dels den brand som inträffade i ett lok i måndags och dels att många lok och vagnar tagit skada på grund av den senaste tidens kraftiga snöfall då Trafikverket inte hunnit röja bort snön från spåren.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Stina Bergström riktar nu skarp kritik mot regeringen och kommer på onsdagen att ställa infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) till svars i ett möte i trafikutskottet. Det är Trafikverkets uppgift att röja spåren från snö och is men de pengar som regeringen skjutit till för underhåll av järnvägen tog slut redan för en månad sedan. Därför är bemanningen nu alltför låg för att man ska hinna få bort snön. Detta börjar kännas lite som problem som normalt sett hör hemma i ett u-land?

Läs mer
Skyldiga slipper stå till svars (SvD Näringsliv)

Etiketter: , , , ,

Regeringen kritiseras för järnvägspolitiken

Den 30 november spårade ett godståg fullt med svenskt papper ur på södra Jylland. Detta skedde på den enda kvarvarande sträckan med enkelspår längs med godstågsrutten söderöver och sedan dess står därför all trafik still, något som kostar svenska företag stora summor. Inte bara svensk export blir lidande utan även de stora matvarukedjorna vars import ofta sker med tåg. Mats Erken, vd i Scanfibre Logistics, kritiserar nu den svenska regeringen för att det inte funnits någon samordning med de danska kollegorna gällande flaskhalsarna i järnvägstrafiken. Godstrafiken kommer att öka från och med 2014 på grund av nya utsläppsregler för sjötrafiken.

Etiketter: ,

Trafikutskottet vill att regeringen utreder järnvägssystemets organisation

4 december 2012 | Inga kommentarer | Postat i Näringsliv och handel, Transporter

Ett enigt trafikutskott föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en utförlig utredning av järnvägssystemets organisation. Utskottet föreslår också tillkännagivanden om nej till höjda banavgifter, tydligare principer för medfinansiering av infrastruktur och gruvnäringens transportbehov. Regeringspartierna reserverar sig när det gäller banavgifterna och medfinansieringen.

Utskottet gjorde sina ställningstaganden i samband med att man sa ja till regeringens förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014–2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. Utskottet behandlade också tre skrivelser om transportinfrastruktur som regeringen har lämnat utifrån granskningar som Riksrevisionen gjort och en skrivelse om utförande av drift och underhåll. Utskottet tog även ställning till motioner från allmänna motionstiden 2012.

Järnvägssystemets organisation behöver utredas
Ett väl fungerande järnvägssystem med hög kvalitet och punktlighet är en förutsättning för att järnvägen ska bli ett attraktivare transportalternativ. Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet i alla delar inte lever upp till detta i dag. Utskottet är även oroat över de många olyckor som skett i samband med arbete på järnvägen. Man anser att det kan finnas anledning att se över uppdelningen och konkurrensutsättningen av järnvägssystemet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att grundligt utreda järnvägssystemets organisation och överväga hur järnvägssystemet bör organiseras på bästa sätt för att möta framtidens krav. Utvärderingen bör påbörjas så snart som möjligt och beakta pågående och planerade utredningar och utvärderingar. Utskottets förslag innebär att man säger ja till motionsförslag från S, MP och V. Utskottet är enigt i frågan.

Nej till höjda banavgifter
Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden. Regeringen har aviserat att man vill höja banavgifterna successivt för att finansiera driften och underhållet av järnvägsinfrastrukturen. Utskottet menar att detta skulle göra järnvägen mindre konkurrenskraftig jämfört med andra transportmedel. Utskottet anser inte heller att järnvägsnätet är i sådant skick att en höjning av avgifterna kan motiveras. Så länge järnvägen inte lever upp till rimliga krav på punktlighet och robusthet ska underhållet även finansieras genom anslag. Därmed säger utskottet ja till motionsförslag från S och V. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Man hänvisar bland annat till att riksdagen sedan tidigare ställt sig bakom regeringens planer på att successivt höja banavgifterna. M, FP, C och KD menar också att de ökade intäkterna är ett viktigt tillskott till finansieringen när det gäller att höja kvaliteten på järnvägsinfrastrukturen.

Utskottet efterlyser tydliga principer för medfinansiering
Regeringen har tidigare gett trafikverken i uppdrag att systematiskt söka medfinansiering till statlig infrastruktur, till exempel från kommuner och företag. Riksrevisionen är kritisk till regeringens medfinansieringspolitik, som enligt Riksrevisionen har varit otydligt och lett till att medfinansierade projekt kan ha fått förtur framför andra, mer lönsamma projekt. Utskottet anser inte att detta är acceptabelt. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utarbeta tydliga principer för medfinansieringspolitiken för att komma till rätta med bristerna. Förslaget bygger på motioner från S, MP, SD och V. Bakom förslaget står S, MP, SD och V.

M, FP, C och KD reserverar sig mot förslaget eftersom man anser att regeringen redan har presenterat tillräckliga åtgärder för att åtgärda de brister som Riksrevisionen påpekar. Partierna hänvisar bland annat till en ny modell för ekonomisk planering av infrastrukturen som ska göra prioriteringen mellan olika åtgärder tydligare.

Tillkännagivande om gruvnäringens transportbehov
Utskottet konstaterar att den svenska gruvnäringen för närvarande upplever en stark tillväxt som inte får hämmas av en bristfällig infrastruktur. En stor del av transporten sker nu med lastbil, vilket inte är en bra lösning. När Kaunisvaara järnmalmsgruva i Pajala kommun är fullt utbyggd kommer den att vara en av Europas största gruvor. Utskottet lyfter också Malmbanans och Bergslagsbanans betydelse för gruvnäringen. Ett enigt utskott föreslår ett tillkännagivande där riksdagen uppmanar regeringen att i sin åtgärdsplanering prioritera satsningar för att främja gruvnäringens transportbehov och att utöver den aviserade upprustningen av vägen mellan Pajala och Svappavaara skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Förslaget bygger på motioner från S, MP, SD och V.

Etiketter: ,

Beslut om utbyggnad av dubbelspår på Svealandsbanan

8 november 2012 | Inga kommentarer | Postat i Kommunikationer

Regeringen beslutade i dag, torsdagen den 8 november, att tillåta utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan på delen Strängnäs-Härad inom Strängnäs kommun.

Regeringen beslutade om tillåtlighet för Trafikverket att bygga ut Svealandsbanan från enkelspår till dubbelspår på delen Strängnäs-Härad inom Strängnäs kommun. Regeringen godkänner därmed Trafikverkets begäran om tillåtlighet för projektet enligt 17 kap. miljöbalken.

Syftet med utbyggnaden är i huvudsak att förbättra kapaciteten på Svealandsbanan, öka punktligheten och turtätheten och på så vis främja den regional utvecklingen. Det är nu Trafikverkets uppgift att ta fram och fastställa en järnvägsplan som anger den närmare utformningen.

Etiketter: , ,

Elmarknaden och persontrafiken på järnväg bör utvärderas omgående

7 juni 2011 | Inga kommentarer | Postat i Energipolitik, Transporter

De om- och avregleringar som har genomförts på olika marknader de senaste åren bör utvärderas ur ett medborgarperspektiv. Det anser en majoritet i näringsutskottet, som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en sådan utvärdering. Enligt utskottet är det särskilt viktigt att elmarknaden och persontrafiken på järnvägen utvärderas. Företrädarna för regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

Som exempel på marknader där om- och avregleringar har gjorts nämner utskottet inrikesflyg, taxi, el, telefoni, post, apotek, järnvägar och bilprovning. Enligt utskottets förslag ska utvärderingen fokusera på vilka effekter om- och avregleringarna har haft på priser, utbud, service, kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Det främsta motivet till utredningen är att konsumenternas intresse bör tas tillvara. Med den utgångspunkten har utskottet identifierat två områden som behöver utvärderas omgående, elmarknaden och persontrafiken på järnvägen. Regeringen bör se till att utvärderingen genomförs skyndsamt och inte som en del av någon stor allmän utredning. Utskottet betonar också att det är viktigt att utvärderingen görs på ett sätt som är oberoende av aktörerna på marknaden. Utskottet påpekar att eventuella slutsatser som olika partier kan komma att dra av utvärderingen är en senare fråga.

I och med förslaget säger utskottet ja till två motioner från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står utskottsrepresentanterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Företrädarna för regeringspartierna hänvisar till pågående utredningar
Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas representanter i utskottet reserverar sig mot utskottets förslag. Ledamöterna hänvisar till att en rad myndigheter redan gör den typ av utvärderingar som utskottet efterlyser. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den kommersiella persontrafiken på järnvägen. Statskontoret och Tillväxtanalys har i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden. Energimarknadsinspektionen ska arbeta för att elmarknaden ska fungera bättre och effektivare. Tillsammans med andra utvärderingar som redan gjorts uppfyller dessa utvärderingar det syfte som utskottet vill uppnå med tillkännagivandet, menar ledamöterna.

Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Etiketter: ,

Saknas underlag för att styra underhåll av järnvägar (TU8)

26 januari 2011 | Inga kommentarer | Postat i Riksrevisionen, Transporter

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhåll av järnvägar. Granskningen visar att det saknas tillräckliga och tillförlitliga underlag för att effektivt styra underhållet. Trafikutskottet anser att det är allvarligt både för transportpolitiken och för statens finanser. Utskottet håller därför med Riksrevisionens styrelse om att det behövs förändringar. Riksrevisorerna har lämnat rekommendationer till regeringen och Trafikverket. Utskottet förutsätter att rekommendationerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhållet av järnvägarna sker effektivt och ändamålsenligt. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Etiketter: ,