| Prenumerera på RSS

Peter Norman till Ekofin i Bryssel 10 juli

9 juli 2012 | Inga kommentarer | Postat i EU, Finanspolitik

På tisdag den 10 juli deltar finansmarknadsminister Peter Norman i Ekofinrådets möte i Bryssel. På dagordningen står bland annat en diskussion om det så kallade ”tvåpacket” – två förslag om förstärkt ekonomisk styrning i euroländerna.

Ministrarna kommer också att informeras om de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet om ändrade kapitaltäckningsregler och diskutera den fortsatta hanteringen av de beslut som togs vid Europeiska rådet 28-29 juni.

Tid och plats:
Pressträff ca kl. 12.30
Svenska pressrummet i rådsbyggnaden

Etiketter: ,

AP-fondernas tjänstemän lever lyxliv

DN har gjort en omfattande granskning av arbetsförhållandena på AP-fonderna och det visade sig att statstjänstemännen där har helt andra löner och förmåner än de flesta andra statsanställda – man kan till och med böja sig till att kalla det för lyxliv på skattepengar. Lönerna är väl tilltagna och alkoholinköp bokförs som personalvård istället för representation, något Skatteverket har invändningar emot.

85 av 260 anställda på de sex AP-fonderna visar sig ha en lön på mer än 100 000 kronor i månaden. Många har till och med högre löner än statsministern vars lön nyligen höjdes till 148 000 kronor. Även flera dyra konferenser har anordnats för många av de anställda där det var mer fritid än jobb.

Läs mer på DN.se

Uppdatering: Efter DN:s granskning så har finansmarknadsminister Peter Norman uttalat sig och sagt sig vilja öka kontrollen av AP-fondernas utgifter. AP-fonderna har dessutom helt slopat tjänstebilsprogrammet eftersom det visat sig att de brutit mot reglerna och erbjudit stadsjeepar som tjänstebilar.

Etiketter: , ,

Peter Norman till USA för bilaterala möten

Måndagen den 19 mars reser finansmarknadsminister Peter Norman till Washington och New York för bilaterala möten. Han kommer bland annat att träffa företrädare för den amerikanska centralbanken, finansdepartementet, finansinspektionen, IMF, bankkrismyndigheten och Nasdaq.

Frågor på agendan är finansmarknadsreformer med fokus på kapitaltäckning och hantering av banker i kris, samt konsumentskyddsfrågor. Besöket på Nasdaq den 22 mars kommer att avslutas med att Peter Norman stänger börsen för dagen.

Etiketter:

Finansiell stabilitet i fokus på nordiskt finansministermöte

31 oktober 2011 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Tisdagen den 1 november deltar finansmarknadsminister Peter Norman i mötet med Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik i Köpenhamn. Ministrar från de nordiska länderna ska bland annat diskutera aktuella nordiska skattefrågor och ekonomisk-politiska utmaningar för den finansiella stabiliteten i EU.

Samma morgon kommer statssekreterare Hans Lindberg att delta på ett frukostseminarium om ett nordiskt informationsutbyte för att bekämpa skatteflykt.

Efter ministermötet kommer ministrarna hålla en gemensam presskonferens.

Frukostseminarium:
Nordiskt stopp för skatteflykt – om informationsutbyte på skatteområdet
Plats: DAC, Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B
Tid: 8:00-9:30

Presskonferens
Plats: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10-12
Tid: 13:45-14:00

Etiketter: , ,

Peter Norman välkomnar Finansinspektionens agerande kring bonusar

29 juni 2011 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

- Dagens beslut är en tydlig markering från Finansinspektionen om att regelverket kring bonusar ska följas. Det är bra, historien visar att bonussystem i finanssektorn kan leda till ett alltför stort risktagande vilket kan bidra till finansiella kriser och stora risker för den svenska ekonomin.

Etiketter: ,

Peter Norman talar på seminarium för styrelser i statligt ägda bolag

Tisdagen den 24 maj kommer finansmarknadsminister Peter Norman att tala på ett styrelseseminarium för ledamöter och VD:ar i de statligt ägda bolagen. Norman kommer att tala om bolagens verksamhet under året som gått och blicka framåt mot de möjligheter och utmaningar som väntar. Han kommer även att tala om vikten av att bolagen efterföljer statens riktlinjer.

Etiketter:

Förslag om nya regler för investeringsfonder

5 maj 2011 | Inga kommentarer | Postat i EU, Finanspolitik

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i lagen om investeringsfonder för att genomföra det nya EU-regelverket på fondområdet. Dessutom föreslår regeringen vissa lagändringar för att effektivisera svensk fondverksamhet och stärka konsumentskyddet.

- Nästan alla svenskar sparar i fonder på ett eller annat sätt. Det är viktigt att konsumenternas intressen tas tillvara. Informationen ska vara tydlig, avgifterna ska vara överblickbara och förvaltningen ska vara effektiv så kostnaden för kunden kan hållas låg. Detta är ett steg i rätt riktning, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Propositionens förslag innebär att ett nytt EU-direktiv om fondbolag och värdepappersfonder (UCITS IV-direktivet) införs i svensk rätt.
Bland annat föreslås att:
- det blir möjligt för utländska fondbolag att ansvara för förvaltningen av svenska värdepappersfonder, och för svenska fondbolag att förvalta utländska värdepappersfonder,
- nya regler införs för fusion av fonder, både inom Sverige och över gränserna,
- nya placeringsregler införs som innebär att en värdepappersfond får placera alla medel i en annan värdepappersfond,
- den konsumentinriktade informationen om fonder, det s.k. faktabladet, förbättras.

Regeringen föreslår även vissa ändringar i fondlagstiftningen som inte är föranledda av EU-direktivet. Fondverksamhet ska kunna drivas effektivt så att kostnaderna för fondsparande blir så låga som möjligt och avkastningen så god som möjligt. För att bidra till ökad effektivitet i fondbolagen föreslås därför bland annat utökade möjligheter att ändra en investeringsfonds inriktning och möjlighet att införa så kallade andelsklasser i en fond.

För att stärka konsumentskyddet föreslås bland annat ökade krav på utländska fonder som marknadsförs i Sverige.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Etiketter: ,

Regeringen prövar ytterligare åtgärder för att värna stabiliteten

1 mars 2011 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Vid dagens utfrågning i finansutskottet om den svenska kreditutvecklingen framhöll finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman att regeringen är oroad över utvecklingen och prövar ytterligare åtgärder för att värna stabiliteten.

- Det finns skäl att vara bekymrad över att hushållens skulder och bostadspriserna ökar men framförallt för svenska bankers risktagande. Vi vill förhindra framväxten av obalanser som hotar stabiliteten i det finansiella systemet och svensk ekonomi, sade finansminister Anders Borg.

En lärdom av krisen är att banker och finansiella system inte är tillräckligt robusta och att långsiktiga stabilitetsinriktade åtgärder behövs.

- Regeringen ser nu över möjligheterna att öka kraven på bankernas egna kapital för att därmed göra dem mer motståndskraftiga. Ett intressant exempel som vi tittar närmare på är Schweiz som är på väg att höja kapitaltäckningskraven för systemviktiga banker, sade finansmarknadsminister Peter Norman.

Som ett första steg kommer regeringen att föreslå en förlängning av de nu gällande övergångsreglerna för de svenska bankernas kapitaltäckning. Förlängningen ska säkerställa att de svenska bankernas kapitaltäckning inte försämras. Förslaget innebär att de svenska övergångsbestämmelserna kommer att gälla längre än vad EU-regelverket kräver, dvs. även efter den 31 december 2011.

I utfrågningen i finansutskottet deltog även riksbankschef Stefan Ingves och generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson.

Etiketter: , ,

Anders Borg och Peter Norman utfrågas om den svenska kreditutvecklingen

28 februari 2011 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Tisdagen den 1 mars kommer finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman att medverka vid finansutskottets utfrågning om den svenska kreditutvecklingen och ansvariga myndigheters åtgärder. Utöver de båda statsråden kommer även riksbankschef Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson att delta.

Etiketter: , , ,

Peter Norman kommenterar Finansinspektionens rapport

21 februari 2011 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Med anledning av den rapport om hur svenska finansiella företag följer reglerna om rörlig ersättning som finansinspektionen presenterade idag, måndag den 21 februari, säger finansmarknadsminister Peter Norman följande:

- Att de finansiella aktörerna inte följer regelverket är provocerande och minskar förtroendet för en bransch som nyligen var så djupt inblandad i den utveckling som ledde till kris, arbetslöshet och fallande produktion. Det är bra att Finansinspektionen har följt upp implementeringen av de nya hårdare reglerna och att de ser till att dessa följs.

- Finansinspektionen bör vidta ytterligare åtgärder om det krävs för att säkra att bonusar i finanssektorn inte ska skapa drivhus för girighet och ökat risktagande, avslutar Peter Norman.

Etiketter: ,