| Prenumerera på RSS

Sida får ny generaldirektör

17 februari 2011 | Inga kommentarer | Postat i Biståndspolitik

Regeringen har idag beslutat utse Charlotte Petri Gornitzka som ny generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

- Jag är nöjd med dagens utnämning. Charlotte är högt kvalificerad för uppdraget, och jag känner stort förtroende för att hon kommer att leda myndigheten i enlighet med regeringens uppdrag, säger Gunilla Carlsson.

Charlotte Petri Gornitzka har vikarierat som generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, sedan den 1 juni 2010. Hon har tidigare bland annat varit chef för Rädda Barnen Sverige och generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen-alliansen.

- Biståndet står inför stora utmaningar för att långsiktigt kunna bidra till fattigdomsbekämpning i världen. Biståndet måste samverka med andra ekonomiska flöden, politikområden och aktörer i stödet till global utveckling. Detta ställer stora krav på myndigheten Sida. Jag vill att svenskt bistånd ligger i framkant vad gäller effektivitet och resultat, säger Gunilla Carlsson.

Regeringen vidtog sommaren 2010 ett antal förändringar i förhållande till Sida. En styrelse inrättades för myndigheten, och en överdirektör för ekonomiska frågor utsågs. Regeringens instruktion till myndigheten reviderades för att stärka myndighetens ansvar för hantering av biståndsinsatser. Sida har under hösten vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans, och en omorganisation har genomförts.

- Sida har tagit viktiga steg för att komma till rätta med ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga brister. Jag förväntar mig att detta förändringsarbete fortsätter under Charlotte Petri Gornitzkas ledning, säger Gunilla Carlsson.

Etiketter: , ,

Sidas stöd till att stärka statsförvaltningen (UU5)

Riksrevisionen har granskat Sidas stöd till att stärka statsförvaltningen i mottagarländerna och regeringens styrning av stödet. Stödet kallas också för kapacitetsutveckling. Riksrevisionen menar att det i dag inte är möjligt att avgöra om Sida har ett relevant stöd till kapacitetsutveckling. Riksrevisionen lämnar därför flera rekommendationer till Sida som kan effektivisera verksamheten och utveckla stödet. Riksrevisionen anser även att regeringen behöver ge Sida mer vägledning i genomförandet av kapacitetsutvecklingsinsatser.

Riksrevisionen granskning berör den så kallade Parisdeklarationen, som är internationell handlingsplan för ett mer effektivt bistånd med tydligare resultatredovisning. Utrikesutskottet pekar på den konflikt som kan finnas mellan Parisdeklarationens mål om obundet bistånd och att Sverige använder svenska statliga myndigheter i biståndsarbetet. Det är viktigt att regeringen och Sida förhåller sig till denna diskussion. Otydlighet kan innebära att Parisdeklarationens principer om bland annat samarbetsländernas ägarskap och ansvar för biståndet inte efterlevs. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Etiketter: ,