| Prenumerera på RSS

Effektivare användning av statens helikopterkapacitet

11 september 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet i syfte att underlätta vid genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet. Terrordådet i Norge 2011 aktualiserade behovet av ökad samverkan mellan Försvarsmakten och polisen också i Sverige.

11 september 2013
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Etiketter: , , , , , ,

Nationell strategi för att motverka penningtvätt tas fram

30 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Regeringsuppdraget att ta fram en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har nu delrapporterats. Finansinspektionen har på de sexton berörda myndigheternas vägnar lämnat den första gemensamma rapporten om risker relaterat till penningtvätt till regeringen.

30 augusti 2013
Finansdepartementet

Etiketter: , , ,

IAEA:s ministerkonferens om nukleärt säkerhetsskydd i Wien.

1 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Kabinettssekreterare Frank Belfrage deltar i dag i IAEA:s ministerkonferens om nukleärt säkerhetsskydd i Wien. Konferensen ar den första IAEA-konferensen på ministernivå om nukleär säkerhet. Den utgör en del i det internationella samarbetet för att bekämpa nukleär terrorism och förhindra att kärnämne och annat radioaktivt material faller i orätta händer. Samarbetet har intensifierats under de senaste åren. För drygt tio år sedan antog IAEA:s styrelse en handlingsplan för nukleärt säkerhetsskydd och organisationen har sedan dess byggt ut verksamheten på området for att kunna stödja medlemsstaterna i deras arbete.

- Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet för att förhindra nukleär terrorism och skydda kärnämne, annat radioaktivt material och kärntekniska anläggningar, säger kabinettsekreterare Frank Belfrage i en kommentar.

1 juli 2013
Utrikesdepartementet

Etiketter: ,

EU:s justitieministrar och migrationsministrar möttes i Luxemburg

7 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Kriminalpolitik

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltog i ministerrådsmötet i Luxemburg den 6-7 juni. Justitieministrarna avhandlade bland annat förslaget om misstänktas rätt till försvarare och kampen mot terrorism. Migrationsministrarna diskuterade det gemensamma europeiska asylsystemet som snart förväntas kunna antas. De diskuterade även den allvarliga flyktingsituationen i Syrien.

Artikel: EU:s justitieministrar och migrationsministrar möttes i Luxemburg

EU-representationen i Bryssel, 7 juni 2013

Etiketter: , , , ,

Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson deltar på Europadagen

3 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Kriminalpolitik

Europadagen till minne av Schumandeklarationen om fred i Europa firas på Europahuset måndag den 6 maj. Bland andra EU-minister Birgitta Ohlsson och justitieminister Beatrice Ask deltar. EU-kommissionär Cecilia Malmström och justitieministern kommer att ha ett panelsamtal om organiserad brottslighet, it-brottslighet och terrorism.

Mer om Europadagen på europadagen.se

Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen, 3 maj 2013

Etiketter: , , ,

Myndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

30 november 2012 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik, Kriminalpolitik

För att kunna uppfylla de krav som ställs på Sverige av Financial Action Task Force (FATF) att identifiera och utvärdera riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism ger regeringen nu sexton myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning. Denna ska ligga till grund för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

- Sverige tar nu krafttag i att bekämpa den grova ekonomiska brottsligheten, penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppdraget som ges är ett angeläget och prioriterat arbete, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Den nationella riskbedömningen ska tas fram i samverkan mellan Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Finansinspektionen ska samordna genomförandet av uppdraget och därefter på samtliga myndigheters vägnar rapportera riskbedömningen i två omgångar till regeringen – bedömningen avseende penningtvätt senast den 30 augusti 2013 samt avseende terrorismfinansiering senast den 28 mars 2014.

Bakgrund
FATF antog i februari 2012 reviderade rekommendationer avseende bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. I dessa ställs bl.a. krav på att länder ska identifiera, utvärdera och förstå sina penningtvätts- och terrorismfinansieringsrisker. Länderna ska därför genomföra en riskbedömning på nationell nivå, anta en strategi och sedan anpassa sina åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism så att dessa står i proportion till de bedömda riskerna. Riskbedömningen behöver uppdateras årligen så att åtgärder löpande ska kunna vidtas i enlighet med aktuella risker.

Etiketter: , ,

2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

15 november 2012 | Inga kommentarer | Postat i Invandringspolitik, Kriminalpolitik

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period. Regeringen har under den aktuella perioden fattat ett beslut med stöd av lagen. Beslutet innebar avslag på ett överklagande av ett beslut om utvisning.

Skrivelsen i sin helhet

Etiketter: ,

Ökade anslag till Säkerhetspolisen

7 september 2011 | Inga kommentarer | Postat i Kriminalpolitik

Säkerhetspolisen får 85 miljoner kronor i ökade anslag 2012 och 55 mnkr fr.o.m. 2013. De ökade anslagen ska förbättra Säpos förmåga att upptäcka och bedöma hot, öka skyddet av vitala funktioner i samhället samt utveckla Säpos förmåga att reducera hot och sårbarheter.

Under det senaste året har Sverige och länder i vår närhet drabbats av omskakande och tragiska händelser. Självmordsattentatet i Stockholm, bombattentatet och dödsskjutningarna i Norge är ett par exempel.

- Dessa händelser har gjort hotet från våldsbejakande extremism, terrorism och enskilda våldsutövare mycket påtagligt. Mot bakgrund av detta får Säkerhetspolisen ökade anslag, säger justitieminister Beatrice Ask.

Etiketter: ,

Reinfeldt kommenterar händelserna i Oslo

22 juli 2011 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

Uttalande av Fredrik Reinfeldt med anledning av händelserna i Oslo

- Jag beklagar djupt det tragiska som hänt i Oslo och vid de norska socialdemokraternas ungdomsläger. Mina tankar går till offrens anhöriga och till de som skadats. Jag har varit i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg för att beklaga det inträffade och vi har erbjudit vår hjälp om detta skulle behövas. Från svensk sida följer vi fortlöpande händelseutvecklingen. Det finns fortsatt stora oklarheter runt det inträffade.

Etiketter: , ,

All våldsbejakande extremism ska bekämpas

26 januari 2011 | Inga kommentarer | Postat i EU, Kriminalpolitik, Sociala frågor

Alliansregeringen tar, till skillnad mot Sverigedemokraterna, all form av våldsbejakande extremism på stort allvar, oavsett om det handlar om vitmaktmiljön, den autonoma vänstern eller islamism, skriver EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson i en replik.

Jimmie Åkesson slår in öppna dörrar när han efterlyser en nationell handlingsplan mot ”islamistisk terror” och kartläggning av islamism i Sverige (DN Debatt 25/1). Det tycks ha undgått honom att Sverige redan har en handlingsplan mot terrorism och att Säpo i december 2010 överlämnade rapporten ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige” till regeringen. Rapporten innehåller en beskrivning av förekomsten av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige och vilka metoder som kan användas för att motverka den.

Under den förra mandatperioden initierade regeringen flera utredningar om våldsbejakande extremism, med fokus på vitmaktmiljön, den autonoma vänstern och islamism. Jag arbetar nu aktivt för att Sverige får en nationell handlingsplan mot alla former av våldsbejakande extremism. Vi måste skapa bättre samordning mellan berörda aktörer och presentera konkreta åtgärder utifrån de utredningar som Säpo, Brå, Ungdomsstyrelsen och Försvarshögskolan genomfört på regeringens uppdrag.

En avgörande aktör i terrorismbekämpning är EU. Svensk terroristlagstiftning har till exempel tillkommit efter rambeslut från unionen. Men Sverigedemokraterna vill att vårt land ska lämna EU vilket allvarligt skulle undergräva insatser mot terrorismen.

Regeringen anser inte att våldsbejakande extremism endast är en angelägenhet för civilsamhället, vilket Åkesson tycks tro. En slutsats som Säpo och Försvarshögskolan drar är att involvera skola, socialtjänst och polis. Sverige har inte råd att avstå från det förebyggande arbetet om vi vill förhindra terrorbrott. Vi måste med kraft angripa de faktorer som kan leda till radikalisering och rekrytering.

Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Det finns en kärna av omkring 20 procent som uttrycker tydligt intoleranta attityder, det handlar framförallt om pojkar från socioekonomiskt marginaliserade hem. Dessa 20 procent riskerar att utgöra en grogrund för framtida extremism. Gruppen består även av personer med muslimsk bakgrund.

Regeringen satsar åtta miljoner på insatser för att öka demokratisk medvetenhet hos unga i riskzonen. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ta fram metodmaterial som kan användas i undervisningen. Ungdomsstyrelsen ska fördela medel till organisationer som förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser. Regeringen öronmärker också fem miljoner kronor till Vetenskapsrådet för forskning om extremism.

Våldsbejakande extremism är inte ett nytt fenomen. Fackföreningsledaren Björn Söderberg mördades av svenska nynazister 1999 och vänsterautonoma grupper orsakade enorm skadegörelse i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001. Alliansregeringen tar, till skillnad mot Sverigedemokraterna, all form av våldsbejakande extremism på stort allvar, oavsett om det handlar om vitmaktmiljön, den autonoma vänstern eller islamism.

Birgitta Ohlsson
EU- och demokratiminister

Etiketter: , , , , , , , , ,