| Prenumerera på RSS

Regeringsuppdrag om system för fordonspositionering vid trafikolyckor

22 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att i samverkan med Trafikverket, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen analysera och redovisa konsekvenserna av ett eventuellt framtida införande av nödlarmssystemet eCall i Sverige.

22 augusti 2013
Försvarsdepartementet

Etiketter: , , , , , ,

Regeringen godkänner förskottering av E18 Björkås – Skutberget

10 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Regeringen har beslutat att Trafikverket får finansiera byggandet av E18 Björkås-Skutberget i Karlstads kommun genom förskottering (räntefria lån). I april 2013 avtalade Trafikverket, Region Väst och Karlstads kommun om förskottering av medel för byggandet av vägen genom ett räntefritt lån på 429,7 miljoner kronor. Kommunfullmäktige i Karlstads kommun har godkänt avtalet och regeringen har nu givit sitt godkännande.

- Alliansregeringens satsningar på infrastruktur fortsätter att vara offensiva. E18 mellan Björkås och Skutberget är en viktig sträcka av många skäl. Det är en olycksdrabbad sträcka som dessutom går över en vattentäkt, genom detta beslut kan vi göra en stor insats för både miljön och människors säkerhet i trafiken, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

10 juni 2013
Näringsdepartementet

Etiketter: , , , ,

Den nationella planen för Sveriges transportsystem överlämnas till infrastrukturministern

10 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Fredagen den 14 juni överlämnar Trafikverket sitt förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 till Näringsdepartementet och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Tid och plats:
Fredagen den 14 juni klockan 10.00 – 12.00, med avslutande lunchmingel cirka 11.30
Centralposthuset, Aulan, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

10 juni 2013
Näringsdepartementet

Etiketter: ,

Infrastrukturministern står värd för den internationella konferensen Towards Vision Zero

31 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Näringsliv och handel

4 – 5 juni kl 10.00 – 18.00
Clarion Sign Hotel, Stockholm

Sveriges arbete med att nå nollvisionen gällande antal döda och allvarligt skadade i trafiken har gett resultat, men mycket återstår att göra. Den internationella trafiksäkerhetskonferensen Towards Vision Zero kommer att fokusera på att hitta strategiska lösningar för att nå nollvisionen samt gemensamma, globala metoder för en ökad trafiksäkerhet. Internationella forskare och representanter för organisationer och fordonsindustrin samt beslutsfattare medverkar vid konferensen.

För anmälan och mer information om konferensen: www.trafikverket.se/towardszero

Twittra om trafiksäkerhet med hashtag #trafiksäkert

Etiketter: ,

Regeringen tar krafttag mot alkohol och droger i trafiken

18 april 2013 | Inga kommentarer | Postat i Näringsliv och handel

- Vi vet att när en person med alkoholberoende avslöjas, finns ofta motivationen för behandling och då ska också personen ges erbjudandet att få vård. Detta erbjudande kan bli vändpunkten för en person att bli en nykter fordonsförare, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

En slutrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2015.

Etiketter: , , , , , , , ,

Trafikutskottet vill effektivisera Trafikverkets upphandlingar

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet. Trafikutskottet tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Utskottet föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Trafikverket är en av Sveriges största statliga beställare och köper varor och tjänster för cirka 40 miljarder kronor varje år. Verkets upphandling av vägar och järnvägar är därför av avgörande betydelse för att få mer infrastruktur för pengarna, menar trafikutskottet.

Totalentreprenad innebär att entreprenören utför både projektering och själva arbetet. Beställaren har på så vis, i stället för att själv utföra projekteringen, överfört ansvaret för detta till entreprenören. Riksrevisionen konstaterar att totalentreprenader ger möjlighet till ökad variantrikedom. På lång sikt kan detta dock innebära risker för ineffektivitet eftersom kvaliteten kan befaras bli sämre och livscykelkostnaderna högre, menar Riksrevisionen. Trafikverket har inte heller följt upp och analyserat slutresultaten i entreprenaderna på lämpligt sätt.

Regeringen är för passiv
Utskottet menar att de brister som Riksrevisionen pekar på måste tas på största allvar. Det är därför enligt utskottet anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder. Det befäster i och för sig den kritik om passivitet som Riksrevisionen har riktat mot regeringen, slår utskottet fast.

Investeringar inom järnvägen har en ungefärlig livslängd på 40 år. Utskottet pekar på att det skapar behov av att standardisera upphandlingen för att säkra den långsiktiga hållbarheten. I dag saknas ofta incitament för företag att uppfylla detta. Dagens ordning riskerar att leda till ytterligare fokusering på lägsta pris på bekostnad av kvalitet.
Tillkännagivande till regeringen

Regeringen har framfört att ett flertal av bristerna redan är omhändertagna eller på gång att omhändertas men att det krävs uthållighet. Trafikutskottet menar att en sådan uthållighet i stället riskera att leda till att vi får se mindre väg och järnväg för pengarna. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen:

  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra mätresultat av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Regeringspartierna reserverar sig
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar att en rad åtgärder och initiativ redan har tagits för att utveckla Trafikverkets beställarroll, bland annat för att säkerställa att totalentreprenader används i rätt projekt. Partierna menar vidare att åtgärder vidtagits för att öka anläggningsmarknadens produktivitet och innovationsgrad samt för att förbättra Trafikverkets erfarenhetsåterföring och återrapportering. Partierna förutsätter att Trafikverket kommer att fortsätta arbetet med att mäta, utvärdera och följa upp upphandlingarnas effektivitet och utveckla strategier utifrån uppmätta resultat.

Etiketter: , , , ,

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

19 december 2012 | Inga kommentarer | Postat i Riksrevisionen, Stat, Transporter

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar – leder den till hög produktivitet?

Skrivelsen i sin helhet

Etiketter: , , ,

Regeringen får kritik för inställda tåg

12 december 2012 | Inga kommentarer | Postat i Regeringen, Transporter

På tisdagen lät SJ meddela att man tvingas ställa in 191 avgångar mellan 12 och 19 december för att ha en chans att klara av trafiken under julhelgen. Anledningen är dels den brand som inträffade i ett lok i måndags och dels att många lok och vagnar tagit skada på grund av den senaste tidens kraftiga snöfall då Trafikverket inte hunnit röja bort snön från spåren.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Stina Bergström riktar nu skarp kritik mot regeringen och kommer på onsdagen att ställa infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) till svars i ett möte i trafikutskottet. Det är Trafikverkets uppgift att röja spåren från snö och is men de pengar som regeringen skjutit till för underhåll av järnvägen tog slut redan för en månad sedan. Därför är bemanningen nu alltför låg för att man ska hinna få bort snön. Detta börjar kännas lite som problem som normalt sett hör hemma i ett u-land?

Läs mer
Skyldiga slipper stå till svars (SvD Näringsliv)

Etiketter: , , , ,

Saknas underlag för att styra underhåll av järnvägar (TU8)

26 januari 2011 | Inga kommentarer | Postat i Riksrevisionen, Transporter

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhåll av järnvägar. Granskningen visar att det saknas tillräckliga och tillförlitliga underlag för att effektivt styra underhållet. Trafikutskottet anser att det är allvarligt både för transportpolitiken och för statens finanser. Utskottet håller därför med Riksrevisionens styrelse om att det behövs förändringar. Riksrevisorerna har lämnat rekommendationer till regeringen och Trafikverket. Utskottet förutsätter att rekommendationerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhållet av järnvägarna sker effektivt och ändamålsenligt. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Etiketter: ,